De militaire veldkeuken uit WO I op de hoek van de Gapaard en de Romanestraat in Pollinkhove wordt momenteel gerestaureerd.

De veld­keu­ken vormt het laat­ste res­tant van het Camp des Amé­ri­cains, dat werd ge­bouwd in de zo­mer van 1917 en on­der­dak bood aan een Bel­gisch in­fan­te­rie­ba­tal­jon van om en bij de ze­ven­hon­derd man. De Vlaam­se Land­maat­schap­pij (VLM) kocht het wei­land­je met veld­keu­ken en bij­be­ho­ren­de wa­ter­put aan en co­ör­di­neert de res­tau­ra­tie bin­nen het pro­ject Ruil­ver­ka­ve­ling Sint-Rij­kers.

“Naast de keu­ken zal een sta­len raam­werk een ver­dwe­nen deel van het ge­bouw to­nen”, zegt sche­pen van Toe­ris­me Wout Cor­net­te. “De wei­de wordt in­ge­richt met een fiet­sen­stal­ling, een te­gel­pad naar de veld­keu­ken, een pick­nick­plaats, groen en ont­haal­in­fra­struc­tuur. In het ge­bouw­tje zelf zul­len his­to­ri­sche foto’s uit de Eerste We­reld­oor­log wor­den op­ge­han­gen.”

De kost­prijs is ge­raamd op 127.699 euro. Alle wer­ken wor­den voor tach­tig pro­cent ge­sub­si­di­eerd door het Vlaams Ge­west en mee­ge­fi­nan­cierd door de stad Lo-Re­nin­ge en de pro­vin­cie West-Vlaan­de­ren.

Foto: KVC

 

Facebook reacties